Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning för kundregistret för Skyddsfonden för Skärgårdshavet i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 16.5.2018 Uppdaterad 27.5.2020.

1. Personuppgiftsansvarig

Skyddsfonden för Skärgårdshavet
Gamla Stortorget 7
20500 Åbo
toimisto@saaristomerensuojelurahasto.fi
+358 40 730 6402

2. Den för registerärenden ansvariga personen är kommunikationschefen för Stiftelsen för Centrum Balticum

Terhi Luukkainen
+358 40 353 4548
fornamn.efternamn@centrumbalticum.org

3. Registrets namn

Kundregister för Skyddsfonden för Skärgårdshavet

4. Registrets syfte/syftet med behandlingen av personuppgifter

Registrets syfte är att genomföra Skyddsfonden för Skärgårdshavets kommunikation, informera om verksamheten samt skicka vädjan om att få donationer. Registret används för att utveckla Skyddsfonden för Skärgårdshavets kommunikation, webbplats, kanaler i de sociala medierna och medelsanskaffning. Grunden för behandlingen av personuppgifter är den kundrelation som uppkommer när en person gör en donation i donationskanalerna för Skyddsfonden för Skärgårdshavet, beställer nyhetsbrevet eller fyller i sin kontaktinformation på fondens webbplats. Syften för hanteringen av personuppgifter är:

 • Kommunikation om användningen av medel som donerats till Skyddsfonden för Skärgårdshavet och om behovet av donationsmedel
 • Information om Skärgårdshavets status
 • Information om evenemang och sakkunnigtjänster
 • Vädjan för att få donationer
 • Åsiktsundersökningar och responsenkäter

5. Registrets informationsinnehåll och regelmässiga informationskällor

 • E-postadress
 • Personens förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress/ort
 • Kontaktspråk
 • Donerade belopp och donationernas datum
 • Kampanjinformation, information om kontakter

I registret sparas endast uppgifter som är nödvändiga för fondens verksamhet och uppgifternas användningsändamål. Personuppgifter om personer som donerar pengar till fonden samlas in från donationer som kommit via sms, kontoöverföring och webben samt från deltagande i olika kampanjer på fondens webbplats eller i de sociala medierna.

6. Informationssystem som använder registret

 • Google Analytics och Google AdWords
 • saaristomerensuojelurahasto.org (P4-system)
 • Skyddsfonden för Skärgårdshavets kanaler i de sociala medierna
 • Tjänsten Lyyti

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte regelmässigt till andra parter.

8. Översändning av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter översänds inte till länder utanför EU eller EES.

9. Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifter förvaras inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna uppdateras vid behov och onödiga uppgifter avlägsnas.

10. Principer för skyddet av registret

Personuppgifterna sparas i elektronisk form på våra serviceleverantörers servrar som skyddats i enlighet med allmänt etablerat förfarande genom avtal mellan oss (Stiftelsen för Centrum Balticum, Skyddsfonden för Skärgårdshavet) och våra serviceleverantörer. Personuppgifter behandlas endast av personer som behöver dem i sitt arbete, eller av våra samarbetspartner som utför behandlingen konfidentiellt och begränsat i enlighet med avtal. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad med användarnamn, lösenord och åtkomsträttigheter.

11. Rätten till insyn och till rättelse av en uppgift

En person har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret i enlighet med § 26–28 i personuppgiftslagen. Den registrerade har rätt att begära att en personuppgift som gäller hen och som är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad rättas. Begäran om insyn eller rättelse ska skickas till adressen:

Skyddsfonden för Skärgårdshavet
Gamla Stortorget 7
20500 Åbo

eller per e-post till adressen toimisto@saaristomeresuojelurahasto.fi

12. Övriga rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter

En person kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter genom att meddela detta per e-post till adressen: toimisto@saaristomerensuojelurahasto.fi

13. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras till exempel då verksamhetssätten eller systemen förändras/utvecklas eller då dataskyddsrekommendationerna eller lagstiftningen ändras.